§ 28 Budget 2003 och flerårsplan 2003-2007

Utskrivet från: http://gotland.se/3555
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 28
Budget 2003 och flerårsplan 2003-2007

Au § 26
Dnr 2002/056-04
Adm. avd 2002-02-21
Kultur – och fritidsförvaltningen har upprättat ett sifferunderlag för framtagande av budget- flerårsplaneförslag i enlighet med ledningskontorets anvisningar. Anvisningarna bygger på en ny planeringsprocess som innebär endast ett budget-arbete per år.

Materialet har kompletterats och reviderats efter arbetsutskottets behandling och framtagits textmassa till materialet.

För 2003 upptog förslaget investeringar på totalt 1 505 tkr och tillkommande drift-kostnader utöver den generella uppräkningen med 2 480 tkr. Som finansieringsmöjlighet upptas 1 590 tkr. Bristen 890 tkr avses prövas och prioriteras inom ram efter det att de definitiva ramarna erhållits.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Förslaget antas och överlämnas till kommunstyrelsen.