§ 29 Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/3554
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 29
Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden

Au § 27
Dnr 2002/057-00
Ulla Pettersson 2002-02-25
Enligt planeringsprocessen för Gotlands kommun har nämnderna möjlighet att i samband med budgetarbetet framlägga förslag till förändringar i inriktnings och effektmål i samband med budgetarbetet.

Nämnden har vid ett seminarium 2002-02-19 behandlat målen och framtagit förslag till vissa förändringar.

Förvaltningschef Ulla Pettersson har i enlighet med erhållet uppdrag bearbetat de diskuterade förändringarna och utarbetat ett underlag för fortsatt diskussion.

Vid sammanträdet föreslogs vissa redaktionella förändringar
Arbetsutskottets beslut
  • Förvaltningen överarbetar målen enligt de synpunkter som framkom och ärendet behandlas vid nämndens sammanträde 2002-03-27.
Förvaltningschef Ulla Pettersson har lämnat förslag som har framtagits av ledningsgruppen efter arbetsutskottets sammanträde den 6 mars 2002.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Förslag till verksamhetsidé och inriktningsmål antas och överlämnas till kommunstyrelsen, bilaga.