§ 30 Intresseföreningen Roma Kungsgård, ansökan om kommunalt bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3553
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 30
Intresseföreningen Roma Kungsgård, ansökan om kommunalt bidrag

Au § 29
Dnr 2002/016
Intresseföreningen Roma Kungsgård 2002-01-23
Intresseföreningen Roma Kungsgård ansöker om i första hand bidrag alternativt hyresbefrielse för att utgöra medfinansiering i ett EU-projekt Kulturmötesplats Roma Kungsgård. Framställning om bidrag har även ingivits till Regionala utvecklingsenheten som beviljat 150 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Intresseföreningen Roma kungsgård erhåller verksamhetsbidrag med 30 000 kronor för 2002.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.