§ 34 Förslag på fördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3549
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 34
Förslag på fördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2002

Au § 35
Dnr 2002/044-71
Fritidsavdelningen 2002-02-18
Bidragsavdelningen redovisar i tjänsteutlåtande inkomna ansökningar avseende hembygdsföreningarnas verksamhet. Av detta framgår att det i budget finns avsatt 277 000 kronor för ändamålet. Antalet inkomna ansökningar uppgår till 29 stycken avseende dels verksamhet 314 000 kronor, dels investering, underhåll och material med 537 197 kronor. Tillsammans omfattar ansökningarna preliminärt 851 197 kronor.

Bidragschefen föreslår att anslaget för fördelning i likhet med föregående år ökas genom disposition ur det egna kapitalet med 145 000 kronor. Belopp att fördela skulle då totalt bli 422 000 kronor.

Nu framlagt förslag omfattar 341 000 kronor, för resterande 81 000 kronor kommer förslag att redovisas senare under året.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
 • Anslaget för stöd till hembygdsföreningar ökas med 145 000 kronor som disponeras ur det egna kapitalet.
 • Följande föreningar beviljas bidrag ur verksamhet 491, för investeringsbidrag gäller att utbetalning sker efter att kostnadsredovisning inlämnats.

  Albatrossmuseet, verksamhetsbidrag 2 000 kr
  Eke Hembygdsförening, materialkostnader 6 000 kr
  Ekeby Hembygdsförening, materialkostnader 6 000 kr
  Fohle Hembygdsförening, materialkostnader 10 000 kr
  Fårö Hembygdsförening, uppförande av kalkmila 5 000 kr
  Gotlands Hembygdsförbund och Gotländska Ängeskommittén, verksamhetsbidrag 103 000 kr
  Gotlands läns Hushållningssällskap, skogsrussens bevarande 10 000 kr
  Gotlands Nation i Uppsala, omkostnader för täckatning 20 000 kr
  Groddagårdens Hembygdsförening, stimulansbidrag 3 000 kr
  Guldrupe Hembygdsförening, materialkostnader 3 000 kr
  Hemse Hembygdsförening, materialkostnader för dörr 5 000 kr
  Lau Hembygdsförening, materialkostnader 15 000 kr
  Levide-Gerum Hembygdsförening, stimulansbidrag 3 000 kr
  Othem-Boge Hembygdsförening, materialkostnader 50 000 kr
  Sproge Hembygdsförening, materialkostnader 3 000 kr
  Stiftelsen Vike Minnesgård, materialkostnader, samt 30 000 kr för byte av faltak 2003 50 000 kr
  Wenge Hembygdsförening, stimulansbidrag 2 000 kr
  Östergarns hembygdsförening, materialkostnader 15 000 kr


 • Följande ansökningar avslås:

  Ahla hembygdsförening
  Föreningen Ljugarn
  Hoburgs hembygdsförening, reparation av flistak och kök
  Lojsta Slotts Hembygdsförening
  Roma Hembygdsförening, sommarkväll i Klosterruinen
  Tingstäde Hembygdsförening
  Västerhejde Hembygdsförening

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.