§ 35 Gotlands Motorförenings Speedwayklubb, driftbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3548
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 35
Gotlands Motorförenings Speedwayklubb, driftbidrag

Au § 36
Dnr 2002/043-71
Fritidsavdelningen 2002-02-19
Gotlands Motorförenings Speedwayklubb Bysarna har för åren 1998–2000 ett avtalsreglerat bidrag på 60 000 kronor, för 2001 har de erhållit bidrag med 20 000 kronor för driften av motorstadion på Galgberget i Visby.

Ingångna avtal har inte uppfyllts vilket resulterat i reducerade utbetalningar och minskade bidrag.

Fritidsavdelningen har förhandlat med föreningen och föreslår att föreningen beviljas bidrag till driften av sin anläggning med 35 000 kronor för år 2002 och 40 000 kronor för år 2003. Bidraget belastar verksamhet 492.09407.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gotlands Motorförenings Speedwayklubb beviljas bidrag till driften av sin anläggning med 35 000 kronor för år 2002 och 40 000 kronor för år 2003.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtal med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag