§ 36 Motorklubben Gutarna, driftbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3547
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 36
Motorklubben Gutarna, driftbidrag

Au § 37
Dnr 2002/048-71
Fritidsavdelningen 2002-02-20
Motorklubben Gutarna har haft 50 000 kronor i avtalsreglerat bidrag åren 1999 – 2001 för driften av Go-cartbanan med tillhörande verkstads och klubblokaler vid Skogsholm samt till folkracerbanan på arrenderad mark i Follingbo.

Föreningen har under avtalsperioderna haft en jämn nivå på ungdomsverksamheten och antalet bidragsberättigade sammankomster uppgår årligen till ca.75 st varav ca.10 avser flickor.

Go-cartverksamheten bedrivs både i föreningens egen regi och av en privat operatör som arrenderar anläggningen av föreningen fram till 2009 på tidsperioder då man inte anser sig behöva den för eget bruk. Detta ger en intäkt till föreningen i storleksordningen 80 000 kronor/år.

Fritidsavdelningen har förhandlat med föreningen och föreslår i tjänsteutlåtande att Motorklubben Gutarna beviljas bidrag till driften av sin anläggning med 40 000 kronor/år för år 2002 och 2003. Bidraget belastar verksamhet 492.09407.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Motorklubben Gutarna beviljas bidrag till driften av sin anläggning med 40 000 kronor/år för år 2002 och 2003.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtal med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag