§ 37 Stenkyrkaortens Ridklubb, driftbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3546
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 37
Stenkyrkaortens Ridklubb, driftbidrag

Au § 38
Dnr 2002/050-71
Fritidsavdelningen 2002-02-20
Stenkyrkaortens Ridklubb har haft avtalsreglerat driftbidrag på 20 000 kronor/år under tre år till driften av en ridhusanläggning på Broungs 1:1 i Stenkyrka, som upplåts av en privatperson. Anläggningen består av ridhus (tält) och uteridbana. Man har inga egna hästar.

Föreningen har 60 bidragsberättigade medlemmar och 91 vuxna. Antalet genom-förda bidragsberättigade sammankomster har minskat med ca 100 p.g.a. att ett samarbete med ett privatstall har upphört och man genomförde senaste året 484 st.

Planerad verksamhet är utbyggnad av anläggningen och utbildningsinsatser.

Fritidsavdelningen har förhandlat med föreningen och föreslår i tjänsteutlåtande

- att Stenkyrkaortens Ridklubb beviljas årligt driftbidrag med 30 000 kronor/år under 3 år med början 2002. Bidraget belastar anslag 492.09407.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Stenkyrkaortens Ridklubb beviljas årligt driftbidrag med 30 000 kronor/år under 3 år med början 2002.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtal med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.