§ 38 Friluftsfrämjandets Gotlandsdistrikt, ansökan om bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3545
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 38
Friluftsfrämjandets Gotlandsdistrikt, ansökan om bidrag

Au § 39
Dnr 2002-049-71
Fritidsavdelningen 2002-02-02
Friluftsfrämjandets Gotlandsdistrikt har tre anslutna lokalavdelningar, dessa har tillsammans 763 medlemmar varav knappt 500 är barn- och ungdomsmedlemmar. För barn- och ungdomsverksamheten har man under två år haft ett avtalsreglerat bidrag på 135 000 kronor/år.

Medlemsantalet totalt har ökat men antalet barn och ungdomar har minskat något. Antalet sammankomster som man sökt statligt aktivitetsbidrag för har minskat 35 % på tre år och uppgick år 2001 till 296 st.

Fritidsavdelningen har förhandlat med representanter för distriktsorganisationen och föreslår i tjänsteutlåtande ett bidrag på 100 000 konor/ år under 3 år med början 2002. Beloppet innebär en sänkning jämfört med tidigare avtalsperiod och motiveras med att verksamhetens omfattning minskat. Bidraget belastar anslag 492.09402 Bidrag till ungdomsorganisationer.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Friluftsfrämjandets Gotlandsavdelning erhåller avtalsreglerat bidrag med 100 000 kronor/år under tre år med början 2002.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtala med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag