Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad kostar ansökan?

För arbetet med serveringstillstånd har regionen rätt att ta ut avgifter och avgiftens storlek bestäms av Regionfullmäktige.
Vi påbörjar inte handläggningen av ett ärende förrän ansökningsavgiften har betalats in, därför ska kopia på inbetald avgift bifogas ansökan. Inbetalning sker till plusgiro 189750-3 eller bankgiro 339-8328, märk betalningen "Ansvar 1571".
Vid avslag av ansökan återbetalas inte den inbetalda avgiften.

Taxor enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa läkemedel, enligt beslut i Regionfullmäktige 2011-10-24

1 § Avgift för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen skall betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och den som beviljats sådant till­stånd.

2 § Utöver vad som är föreskrivet 1 § gäller att en årlig tillsyns­avgift om 1 700 kronor skall tas ut av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med folköl enligt alkohollagen. Avgiften gäller för ett kalenderår och skall i stället för vad som är föreskrivet 6 § första stycket erläggas i förskott eller i samband med anmälningstillfället om anmälan görs under ett kalenderår.

3 § Avgift för att få ansökan om serveringstillstånd prövad är uppdelad i nio kategorier med följande belopp:

Ansökningsavgifter:

1. Nyansökningar                                                                                                  9 000 kr

2. Ändringar i gällande tillstånd                                                                          4 500 kr

3. Stadigvarande provsmakningstillstånd                                                         4 500 kr

4. Tillfälligt provsmakningstillstånd (max 7 dagar)                                          4 500 kr

5. Anmälan om ändring av ägarförhållande och uppgifter om nya

    personer med betydande inflytande                                                             2 000 kr

6. Tillfälligt utökad serveringstid, per tillfälle                                                    1 000 kr

7. Tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan om servering 1 dag                  2 500 kr

     + 1 000 kr / dag upp till 7 dagar i följd. Fler än 7 dagar nyansöknings-

    avgift enligt p. 1

8. Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag                               700 kr

9. Avgift för kunskapsprov, per provtillfälle                                                     1 000 kr 

10. Övriga ärenden (ex. tillfälligt utökad serveringsyta)                                1 000 kr

  

4 § Årlig tillsynsavgift uttas som fast och för vissa tillståndshavare som en rörlig årsavgift, där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker. Dessutom skall en årlig avgift på 1 700kr per timme beviljad serveringstid tas ut av de tillståndshavare som beviljats serveringstid efter kl. 01.00.

För tillfälliga tillstånd, såväl alkoholservering till allmänheten som till slutna sällskap, är dock samtliga tillsynsavgifter inräknade i den ansökningsavgift som skall erläggas enligt 2 §.

För övriga tillståndshavare uttas årlig tillsynsavgift enligt följande:

1. Alkoholservering till allmänheten; en fast tillsynsavgift om 1700 kronor samt rörlig tillsynsavgift beroende på omsättning av alkoholdrycker enligt följande:  
Årsomsättning, kr Avgift, kr
0 – 25 000 0
25 001 – 125 000 1 200
125 001 – 250 000 2 500
250 001 – 500 000 4 000
500 001 - 1 000 000 6 500
1 000 001 – 2 000 000 8 700
2 000 001 – 4 000 000 11 000
4 000 001 – 8 000 000 13 000
8 000 001 - 15 000

 

§ 5 En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalats till regionen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan.

Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall behandlas.

Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.

§ 6 Restaurangrapport skall inlämnas årligen till kommunen senast den 1 mars. Därefter tas förseningsavgift ut med 500 kr per påbörjad fyraveckorsperiod.

Om restaurangrapport inte inkommit inom åtta veckor, debiteras högsta taxa för tillsynsavgift.

§ 7 Tillsynsavgifter tas årligen ut efter varje kalenderårs utgång och avser samma tidsperiod. Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts.

Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.

§ 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned.