§ 41 Länsmuseet på Gotland, begäran om omprövning av bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3542
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 41
Länsmuseet på Gotland, begäran om omprövning av bidrag

Au § 42
Dnr 2002/052-76
Länsmuseet begär att kultur- och fritidsnämnden omprövar beslutet att reducera anslaget till museet. Som skäl åberopas dels den ekonomiska situationen dels att neddragningen får dubbel konsekvens eftersom det innebär att även Riksantikvarieämbetet inte medger den normala uppräkning av sitt anslag med 2,12 % som förutsätter att kommunen bidrar med minst samma belopp som 2001.

Av skrivelsen framgår också att museet f n ser över sin ekonomi och verksamhet.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Länsmuseet på Gotland erhåller ett extra anslag för 2002 års verksamhet med 65 000 kronor.
  • Medel anvisas ur det egna kapitalet

Kultur- och fritidsnämnden beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag