§ 42 Lokal i Visby för Sällskapet Länkarna

Utskrivet från: http://gotland.se/3541
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 42
Lokal i Visby för Sällskapet Länkarna

Au § 43
Dnr 2002/061-71
Fritidsavdelningen 2002-03-03
Tekniska nämnden beslöt 2001-11-28, § 223 uppdra åt tekniska förvaltningen att utreda möjligheterna att försälja bl. a fastigheten Porten 2 i Visby. Sällskapet Länkarna hyr denna lokal sedan 1970. Från 1995 finns en lokalkostnadsöverenskommelse mellan fastighetskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Avtalet löper på ett år med nio månaders uppsägningstid.

Kultur- och fritidsnämnden debiterades 2001 internhyra med 32 194 kronor av tekniska förvaltningen.

Fritidsavdelningen påtalar att det är mycket angeläget att Sällskapet Länkarna i Visby ges trygga förutsättningar, även i fortsättningen för den mycket angelägna nykterhetsvårdande verksamheten i lokalerna på fastigheten Porten 2 i Visby
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Fritidsavdelningens skrivelse överlämnas till tekniska nämnden för beaktande i den fortsatta beslutsprocessen i ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.