§ 43 Friskvårdsprojekt

Utskrivet från: http://gotland.se/3540
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 43
Friskvårdsprojekt

Au § 44
Dnr 2002/019-70
Fritidsavdelningen 2002-01-21
På kultur- och fritidsnämndens brukarseminarium 29-30 januari 2001 initierades idén att ta fram ett program för friskvårdsinsatser. En arbetsgrupp bestående av Maud Steen, Arvo Keinonen, Ann-Mari Richardsson, Lars-Erik Benneck, Peter Melander, Waldemar Falck, Hamdi Özyurt och Jan Alamo som arbetsgruppens sekreterare. Uppdraget till arbetsgruppen var att utarbeta förslag till projekt med friskvårdsinriktning .

I tjänsteutlåtande framtaget av arbetsgruppen redovisas förslag till ett bidragsstött treårigt projekt som bl. a har målet att sätta Gotlands vuxna befolkning i rörelse, att öka kunskap, intresse och förutsättningar för fysisk aktivitet och inspirera till sunda vardagsvanor och hälsobefrämjande livsstil.

Projektet beräknas totalt medföra ett bidragsbehov på 310 tkr under tre år alltså totalt 930 tkr, finansiering föreslås ske ur nämndens egna kapital.
Arbetstutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Ett treårigt bidragsstött friskvårdsprojekt startas i samarbete med Gotlands motionsidrottsförbund Korpen.
  • Medel för 2002 anvisas med 225 000 kronor ur nämnden kapital.
Margareta Persson deltog ej i behandlingen av detta ärende.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Margareta Persson och Arvo Keinonen deltog ej i behandlingen av detta ärende.