§ 44 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3539
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 44
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2002

Au § 45
Dnr 2002/026-76
Kulturavdelningen 2002-01-24
Kultur- och fritidsnämnden beslöt under §16/02 avseende fördelning av föreningsbidrag. Bland de föreningar som erhöll bidrag fanns Gotlands Kammarorkester som erhöll 25 000 kronor. Från föreningen har nu meddelats att man under innevarande år tvingas minska verksamheten. Kultursekreteraren föreslog med anledning av detta att beslutet omprövas och att bidraget reduceras med 10 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Gotlands Kammarorkester erhåller, med ändring av tidigare under Kfn § 16 fattat beslut, verksamhetsbidrag med 15 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.