§ 51 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/3532
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 51
Anmälningsärenden

Tn § 39, Sliteteatern

Ks Au § 38, Sammanställning av uppdrag. Motion om betalningsansvar

Ks § 16, Begäran om ramökning för animationsutbildning mm

Ks § 17, Fördelning av statsbidrag till kulturinstitutioner 2002 (kulturpåsen)

Ks § 41, Bokslutskommuniké

Ks § 52, Anhållan om ökade statsbidrag till "Centrum-bildningarna"

Ks § 53, Projektet "Filmproduktion Gotland"

Ks § 55, Planeringsprocessen