§ 2 Ekonomisk uppföljning

Utskrivet från: http://gotland.se/3523
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 2
Ekonomisk uppföljning

Au § 1
Dnr 2002/027-04
Adm avdelningen 2002-01-28
Administrative chefen Leif Ajpe redovisade preliminära bokslutssiffror för 2001. Av rapporten framgår att överskottet på driftbudgeten är något större än vad tidigare antagits och kommer att uppgå till ca 1 864 tkr.

För investeringsbudgeten har däremot uppkommit underskott avseende inköp av inventarier till Almedalsbiblioteket på knappt 100 tkr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att underskottet täcks genom överföring av 100 tkr från drift till investeringsbudgeten.

Vad avser det ekonomiska utfallet för 2002 fanns enligt förvaltningen inget som indikerar någon avvikelse mot fastställd budget.
Arbetsutskottets beslut
  • Föreslagen överföring genomförs.
  • Beslutet underställs kultur- och fritidsnämnden för godkännande.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Av arbetsutskottet vidtagna åtgärder i ärendet godkännes.