§ 4 Komrev AB, förstudie av sjukskrivningar, Gotlands kommun

Utskrivet från: http://gotland.se/3521
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 4
Komrev AB, förstudie av sjukskrivningar, Gotlands kommun

Au § 3
Dnr 2001/278-00
Ulla Pettersson 2002-02-15
Komrev AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en förstudie kring sjukdagar och sjuktal i Gotlands kommun.

Av revisionsskrivelsen som är ställd till samtliga nämnder och styrelser framgår att sjuktalen, främst vad avser långtidssjukskrivna, har ökat markant under under-sökningsperioden som omfattar 1997 –2001.

Revisorerna önskar senast under februari 2002 få besked om vilka åtgärder som styrelser och nämnder vidtagit eller ämnar vidta med anledning av ökningen av sjuktalen.

Tf förvaltningschef Leif Ajpe redovisade rapporten och ett utdrag på kultur- och fritidsförvaltningens siffror främst vad avser långtidssjukskrivningarna. Av före-dragningen framgick att sjuktalen för kultur- och fritidsförvaltningen visade en ökning som motsvarar kommunen som helhet. Föredragningen omfattade även vissa förslag till åtgärder men dessa skall kompletteras och förslag i ärendet kommer att redovisas vid nämndens sammanträde 2002-02-20.
Arbetsutskottets beslut
  • Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Vid sammanträdet presenterades ett förslag till yttrande i vilket redovisades ett antal arbetsmiljöåtgärder, pågående och planerade, som bedöms kunna påverka sjuktalen i positiv riktning.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Yttrande avges i enlighet med föreliggande förslag.