§ 5 Motion. Kommunfullmäktige. Kommunalt idrottspolitiskt program

Utskrivet från: http://gotland.se/3520
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 5
Motion. Kommunfullmäktige. Kommunalt idrottspolitiskt program

Au § 4
Dnr 2001/301-70
Motion Solveig Artsman 2001-11-26
Ulla Pettersson 2002-01-25
Ledamoten i kommunfullmäktige Solveig Artsman har i motion yrkat att kommun-fullmäktige beslutar att ett idrottspolitiskt program ska utarbetas inom Gotlands kommun ”för att samhällets intentioner beträffande bidrag ska ge effekt och för att idrottsrörelsen ska få veta bidragsgivarens synpunkter” och att det idrottspolitiska programmet ska revideras vart fjärde år.

Förvaltningschef Ulla Pettersson har framlagt förslag till yttrande över motionen.

Ordföranden föreslog att det bör övervägas om programmet kan utökas att omfatta ytterligare verksamheter och intresseområden så att det istället blir ett fritids-politiskt program.
Arbetsutskottets beslut
  • Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Margareta Persson föreslog att nämnden snarast skall igångsätta ett arbete med framtagande av ett idrottspolitiskt program.

Maud Steen yrkade att nämnden skulle avvakta med beslut om idrottspolitiskt program.

Ordföranden ställde proposition på Margareta Perssons förslag och Maud Steens yrkande och fann att nämnden, i enlighet med Margareta Perssons förslag, beslutat påbörja ett arbete framtagande av ett idrottspolitiskt program.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Idrottspolitiskt program för Gotlands kommun skall utarbetas
  2. Uppdrag ges till förvaltningen att framlägga förslag till organisation och genomförande av arbetet.
  3. Förslag till besvarande av Solveig Artsmans motion avges enligt föreliggande förslag.