§ 7 Unga Örnar på Gotland, ansökan om bidrag för sommaraktiviteter

Utskrivet från: http://gotland.se/3518
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 7
Unga Örnar på Gotland, ansökan om bidrag för sommaraktiviteter

Au § 7
Dnr 2001/240-71
Unga Örnar 2001-09-26
Fritidsavdelningen 2002-01-15
Unga Örnar på Gotland har sedan 1983 under fyra sommarveckor tillsammans med Visby AIK och Friluftsfrämjandet ansökt om bidrag för att genomföra ”Sommarkul – aktiviteter för barn som är kvar i stan”. Beräknad totalkostnad anges till 80 800 kronor.

Fritidsavdelningen förelår i tjänsteutlåtande att Unga Örnar på Gotland i samverkan med Visby AIK och Friluftsfrämjandet erhåller bidrag med 30 000 kronor och förlusttäckningsgaranti på högst 25 000 kronor. Bidrag belastar anslag 492.09402.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Unga Örnar på Gotland erhåller i samverkan med Visby AIK och Frilufts-främjandet bidrag med 30 000 kronor och förlusttäckningsgaranti på högst 25 000 kronor.
  • Ingen av de berörda föreningarna får medtaga aktiviteter inom ramen för detta beslut i ansökan om kommunalt bidrag för sina övriga ungdomsverksamheter.
  • Sammanfattning av genomförd verksamhet 2002 med kostnadsredovisning ska inlämnas till kultur- och fritidskontoret senast 2002-09-30. Bidrag utbetalas mot redovisning.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.