§ 9 Kvinnojouren Amanda, ansökan om verksamhetsbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3516
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 9
Kvinnojouren Amanda, ansökan om verksamhetsbidrag

Au § 9
Dnr 2002/010-71
Fritidsavdelningen 2002-01-15
Kvinnojouren Amandas tvååriga period med fast årligt bidrag på 100 000 kronor/år upphörde vid årsskiftet. Verksamheten bedrives helt på ideell basis vilket innebär kontakt och stöd till hjälpsökande, telefonjour, tillsyn av sin ”lägenhet”, utbildning av kontaktpersoner mm. Antalet registrerade hjälpsökande har ökat och antalet joursamtal har i det närmaste fördubblats på några år.

Fritidsavdelningen har förhandlat med föreningen och föreslår i tjänsteutlåtande ett bidrag på 110 000 kronor /år för åren 2002 och 2003. Bidraget belastar 492.09425 Sociala föreningar.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Kvinnojouren Amanda erhåller ett bidrag på 110 000 kronor /år för åren 2002 och 2003.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.