BUN § 109

Utskrivet från: http://gotland.se/35159

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-12-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-11-21

BUN § 109
Medel till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2008

Dnr 2004/057-02

Det tidigare statsbidraget till personalförstärkningar (f d ”Wärnerssonmedel”) ingår numera som en del i Barn- och utbildningsnämndens budgetram. Inför verksamhetsåret 2007 fördelades anslaget i två omgångar - dels BUN § 41/06 (060614) och dels BUN § 12/07 (070214).

Enligt beslutet § 41 permanentades en del motsvarande 18 380 tkr för öronmärkta åtaganden och en del 4 600 tkr för öronmärkta åtaganden men bara för år 2007. Dessutom tilldelades resp skolform tillsammans 7 512 tkr för vårterminen 2007.

Resterande 4 508 tkr fördelades av BUN § 12 till resp skolform för höstterminen 2007.

Ekonomichef Elisabeth Österdahl anför i skrivelse 2007-10-31 bl a följande:

…"Mot bakgrund av att elevantalen i berörda skolformer förändrats sedan statsbidraget infördes lå 2001/2002 har en viss anpassning till nuvarande elevantal gjorts i det reviderade förslaget enl följande:

· Anslaget till ”Justering av elevbidraget i år 7-9” reduceras med 15 procent from lå 2008/2009, motsvarande 200 tkr för ht-08 och helårseffekt lå 2008/2009 540 tkr

· Anslaget till ”Öronmärkta åtaganden” /LASS/LSS justeras med 200 tkr from kalenderåret 2008

· Anslaget till ”Skolformsvis fördelning” reduceras med 10 procent from lå 2008/2009, motsvarande 450 tkr för ht-08 och helårseffekt lå 2008/2009 1 196 tkr

· Anslaget till regionalt stöd utökas med 850 tkr år 2008

Ekonomichef Elisabeth Österdahl föreslår att Barn- och utbildningsnämnden avsätter medel till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2008 enligt följande:

1. PERMANENT DEL: 18 180 TKR

Kultur i skolan                                          750 tkr

Språkskolan                                          2 735 tkr

Små undervisningsgrupper                     1 500 tkr

Programinriktad individuell undervisning     900 tkr

Samundervisningsklasser i grundskolan,  3 300 tkr

gymnasieskolan och särskolan

Justering av elevbidraget i år 7-9            3 395 tkr

Modersmål                                               300 tkr

Mediatjänst                                              300 tkr

Grundskolans undervisningsanslag           5 000 tkr

2. ÖRONMÄRKTA ÅTAGANDEN I 2008 ÅRS BUDGET: 5 250 TKR

LASS/LSS                                                1 800 tkr

Regionalt stöd                                          3 250 tkr

Särskilda insatser                                       200 tkr

3. Skolformsvis fördelning i 2008 års budget: 11 511 tkr *

Grundskola                                             8 043 tkr

Fritidshem                                                 507 tkr

Gymnasieskolan                                      2 727 tkr

Särskola                                                    234 tkr

*Anslaget har reducerats före fördelningen med det generella sparbetinget på 0,17 procent ( 59 tkr)

Ledamoten Eric Martell yrkar att BUN hos kommunstyrelsen skall begära kompensation för kostnader för det s k ”regionala stödet” till skolenheter med lågt elevantal (3,4 mkr). BUNs ordf yrkade att Eric Martells yrkande skulle avslås. BUN enades om att ledamoten Eric Martells och BUNs ordförandes yrkanden skulle behandlas inom ramen för ärendet ”Internbudget 2008” (BUN § 2007/112).

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avsätter medel till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2008 enligt ekonomichefens förslag