BUN § 110

Utskrivet från: http://gotland.se/35158

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-12-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-11-21

BUN §110
Verksamhetsanpassning av byggnaderna vid f d Humlegårdsskolan

Dnr 2006/128-61

I samband med beslutet om Skola Gotland 2008-> redovisades förslag om till- och ombyggnad av att Alléskolan. Samtidigt föreslogs att byggnaderna vid f d Humlegårdsskolan verksamhetsanpassas till att efter hand inrymma 2-3 förskoleavdelningar och att särskolans verksamhet verksamhetsanpassas för viss utökning.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2007-10-18 bl a följande:

…I investeringsbudgeten för 2008 med flerårsplan redovisades en uppskattad kostnad med 2 800 kkr för anpassningen av 2 förskoleavdelningar 2008 och 1 400 kkr för 1 avdelning 2009. Efterfrågan av plats i förskoleverksamhet i Visbyområdet redovisar ett större behov än vad som tidigare prognos kunnat ange. Av den anledningen behöver BUF i enlighet med planerna anpassa lokalerna för 2 förskoleavdelningar med driftstart från och med mars månad 2008 samtidigt som en anpassning av särskolans lokaler behöver vara genomförd till höstterminen 2008. Kommunfullmäktige har i sitt beslut 2007-06-18 anslagit en investeringsklump för övergripande förstudie, förprojektering och anpassning av skolenheter med 7 000 kkr. För att finansiera verksamhetsanpassningen till 2 förskoleavdelningar och för särskolans verksamhet föreslås 2 800 kkr avsättas till åtgärden. Se BUF:s förslag till fördelning av investeringsmedel för 2008 samt redovisningen av efterfrågan av plats i förskola i Visbyområdet....

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland lämnade en fördjupad redovisning beträffande finansiering av erforderliga åtgärder, situationen beträffande särskolans lokaler samt dimensionering av förskoleverksamheten i Väskinde-Visbyområdet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avsätter ett belopp om 2 800 kkr för anpassning av byggnaderna vid f d Humlegårdsskolans lokaler ur investeringsklumpen för 2008 (tot 7 000 tkr ). Beloppet avser övergripande förstudie, förprojektering och anpassning för 2 förskoleavdelningar och anpassning/utökning av särskolans lokaler.