BUN § 113

Utskrivet från: http://gotland.se/35155

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-12-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-11-21

BUN § 113
Remiss, Utredning kring vuxenutbildning, lärcentra m m

Dnr: 2007/152-65; KS dnr 2007/0381-65

Kommunstyrelsen hade översänt förslag till utredningsuppdrag beträffande möjligheten att bilda en Vuxenutbildningsnämnd fr o m januari 2009. Gymnasiechef Alf Nilsson anför i förslag till remissvar bl a följande:

…” Barn- och utbildningsnämnden instämmer i den beskrivning som ges och ställer sig bakom kravet på bättre samordning mellan kommunens olika utbildare av vuxna.

 Möjlig framtida organisation för den kommunala ”vuxenutbildningen” inkl. gymnasieskolan

Barn- och utbildningsnämnden delar uppfattningen att gemensamma lösningar, i en situation då antalet studerande och resurserna till vuxenutbildningen minskar, leder till att bättre kvalitet för de studerande och ett effektivare resursutnyttjande. Likaså delar nämnden uppfattningen att en avgörande förutsättning för att få till stånd en sådan samordning är att Komvux, extern kommunal vuxenutbildning, Gotlands Folkhögskola och nuvarande lärcentra finns i samma organisation. Nämnden ställer sig däremot tveksam till slutsatsen att en gemensam organisation som enda åtgärd skulle räcka för att lösa Folkhögskolans och Lärcentras problem.

I samband med bildandet av en gemensam organisation för all kommunal vuxenutbildning är det viktigt att ta hänsyn till att det senast hösten 2010 sannolikt kommer att vara möjligt att bedriva vuxenutbildning i fristående skolor. Om de förslag som nu diskuteras av regeringen går igenom kommer Skolverket i framtiden att godkänna vilka fristående och kommunala skolor som har rätt att bedriva vuxenutbildning. I ett sådant system är det sedan meningen att de studerande fritt väljer utbildningsanordnare. En sådan ordning påverkar kommunens möjligheter att styra och samordna utbildningsutbud och tilldelning av resurser till olika utbildningsanordnare. Därmed aktualiseras frågan om den gemensamma organisationen enbart skall ha funktionerna att beställa, fördela resurser, utöva tillsyn och följa upp. Med en ”fri” marknad där de studerande avgör utbud och därmed tilldelning av resurser är det inte självklart att de som anordnar utbildning ingår i samma organisation som den som har huvudmannaansvaret och fördelar resurserna.

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker att frågan om gymnasieskolans tillhörighet till en organisation för de frivilliga skolformerna utreds. Möjligheterna att bibehålla ett brett utbildningsutbud på Gotland när antalet elever minskar är ett övergripande mål och sambruk av lokaler, utrustning, kompetens m.m. mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan är en viktig förutsättning för detta. Samtidigt måste gymnasieskolans samarbete med grundskolan i form av överlämningar m.m. säkras oavsett vilken organisationsform som väljs.

Ett ev. byte av organisation för gymnasieskolan bör genomföras 2010 då den nya gymnasiereformen träder i kraft. Om man väljer en ny organisation där gymnasieskolan inte ingår bör möjligheterna att föra Lövstas gymnasieutbildning till Barn- och utbildningsnämnden utredas”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att för- och nackdelar med följande alternativ utreds:
  1. En ny gemensam nämnd och förvaltning för den samlade kommunala vuxenutbildningen
  2. En ny gemensam nämnd och förvaltning för den samlade kommunala vuxenutbildningen och den kommunala gymnasieskolan
  3. All vuxenutbildning går in under BUN
  4. En nämnd (KS?) och en förvaltning (KL?) bär det kommunala huvudmannaansvaret, styr, leder, samordnar, fördelar resurser, följer upp m.m.
  Beslutet förklaras omedelbart justerat