BUN § 115

Utskrivet från: http://gotland.se/35153

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-12-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-11-21

BUN § 115
Policy för konkurrensutsättning

Dnr 2007/078-62

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att verksamheterna skall konkurrensutsättas i högre grad än för närvarande samt att det är ett långsiktigt arbete som kommer att bedrivas under hela mandatperioden. (Kf § 21, 2006-11-27)

Barn – och utbildningsnämnden gav mot bakgrund av Kfs beslut och anvisningarna för arbetet med Strategisk plan 2008 – 2010 förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten:

 · att konkurrensutsätta olika verksamheter i BUF

· att se på möjligheten till alternativa driftsformer, samt

· att presentera en kartläggning av vilka verksamheter som är lämpliga att förändra driften för och en plan för det fortsatta arbetet till BUN

BUN anger vidare i sitt styrkort att en strategi är att nå ökad kvalitet genom konkurrensutsättning, privatisering och alternativa kommunala driftsformer. Skoldirektör Peter Molin anför i ett idé- och diskussionsunderlag bl a följande:

 …”Frågeställningarna kan delas upp i de två huvudområdena kärnverksamhet respektive stödverksamhet.

Det förstnämnda området, kärnverksamheter, avser de olika skolformerna förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola samt vuxenutbildning.

Det andra området avser verksamheter som är till stöd och service, dvs inom BUF: resursavdelning, stabens olika avdelningar, utvecklingsavdelningens utlåning och utbildningsstöd och kostenheten.

Organiseringen av en serviceförvaltning i Gotlands kommun och samgrupperingen på Visborgs slätt kommer att påverka tillhörighet och omfattning av de servicetjänster som är av kommun-/förvaltningsgemensam art inom ramen för det pågående arbetet i Struktur 2007. De stödtjänster som är av verksamhetsunik karaktär kommer att behandlas i det följande arbetet med att organisera BUF stab och stöd som påbörjats inom ramen för Skola Gotland 2008->. Dessa arbeten fortgår enligt egna tidplaner…

Inom ramen för stöd behöver också nämnas att städ, IT-service, post och tryck, fastighetsservice tidigare ”outsourcats” till andra förvaltningar och att frågor om eventuell konkurrensutsättning bör behandlas inom dessas uppdrag. …”

För ett fortsatt och fördjupat arbete föreslås BUN besluta att:

1. BUN föreslår KS att de tjänster som tidigare övergått från BUF till annan kommunal förvaltning (ex. ITC, städ, fastighetsservice m m), och som BUF idag handlar tjänster från, prövas för konkurrensutsättning genom upphandling.

2. BUN föreslår KS att delar av det serviceverksamheter som planeras ingå i en framtida kommungemensam organisation prövas för konkurrensutsättning genom upphandling.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att

- klarlägga innebörd av och ta fram förslag till hur ett friare skolval skulle kunna införas på Gotland.

 - redovisa förslag till regelverk för kommunal självstyrande skola, samt undersöka intresset att starta dylik verksamhet.

- klarlägga innebörd av och ta fram förslag till policy för konkurrens med icke kommunala aktörer som bedriver skolverksamhet.

- klarlägga möjligheter och förslag till policy för samarbete med icke kommunala aktörer som bedriver skolverksamhet.

- redovisa förslag till policy för ”avknoppning” av skolverksamhet, och möjlig tidplan för sådan.

- återkomma med förslag till tidplan för arbetet till BUNs decembermöte.

Votering

BUNs ordf Lena Celion yrkade bifall till samtliga tre förslag enligt Skoldirektörens skrivelse. Ledamoten Eric Martell yrkade bifall till beslutssatserna 1 och 2, men yrkade avslag på beslutssats 3.

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner ja har BUN beslutat enligt Lena Celions förslag.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Gullvi Norrby, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström samt ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg-Hansson samt Brittis Benzler. Barn- och utbildningsnämnden hade sålunda beslutat i enlighet med Lena Celions förslag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN föreslår KS att de tjänster som tidigare övergått från BUF till annan kommunal förvaltning (ex. ITC, städ, fastighetsservice m m), och som BUF idag handlar tjänster från, prövas för konkurrensutsättning genom upphandling.

  2. BUN föreslår KS att delar av det serviceverksamheter som planeras ingå i en framtida kommungemensam organisation prövas för konkurrensutsättning genom upphandling.

  3. Förvaltningen ges i uppdrag att

  - klarlägga innebörd av och ta fram förslag till hur ett friare skolval skulle kunna införas på Gotland.

  - redovisa förslag till regelverk för kommunal självstyrande skola, samt undersöka intresset att starta dylik verksamhet.

  - klarlägga innebörd av och ta fram förslag till policy för konkurrens med icke kommunala aktörer som bedriver skolverksamhet.

  - klarlägga möjligheter och förslag till policy för samarbete med icke kommunala aktörer som bedriver skolverksamhet.

  - redovisa förslag till policy för ”avknoppning” av skolverksamhet, och möjlig tidplan för sådan.

  - återkomma med förslag till tidplan för arbetet till BUNs decembermöte.