BUN § 116

Utskrivet från: http://gotland.se/35152

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-12-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-11-21

BUN § 116
Handlingsplan, arbetsmiljö m m

Dnr 2007/195-02

I januari 2007 genomfördes en kommungemensam medarbetarenkät. Enkäten är en temperaturtagning av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.

Områden som togs upp var arbetets värde och trivsel, arbetsmiljö, utveckling i arbetet, inflytande och delaktighet, ledarskap samt attraktiv arbetsplats/-givare.

I enkäten besvaras ett antal påståenden graderade i en skala från 1 till 5 samt på ja- och nej-frågor.

Förvaltningen har under våren 2007 utarbetat en process som beskriver arbetet med medarbetarenkäten. Frågor som inte kan åtgärdas för vidare till nästa nivå i organisationen. En förvaltningsövergripande plan skall upprättas för frågor som gäller hela förvaltningen eller kräver politiskt ställningstagande.

Personalsekreterare Björn Söderberg hade utarbetat förslag till handlingsplan med anledning av arbetsmiljöenkäten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att
    - i förslag till investeringsbudget 2009 med flerårsplan redovisa behovet av förbättringar i den fysiska arbetsmiljön, samt att

    - för Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen påtala behovet av utökade åtgärder för periodiskt underhåll och förbättrad ventilation.