§ 10 Sudergutarnas Ridhusförening, ansökan om bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3515
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 10
Sudergutarnas Ridhusförening, ansökan om bidrag

Au § 10
Dnr 2002/020-71
Fritidsavdelningen 2002-01-23
Sudergutarnas Ridhusförening har haft avtalsreglerat bidrag på 40 000 kronor till driften av ridhusanläggningen i Havdhem under tre år. Anläggningen består förutom ridhuset av samlingslokal/cafeteria, utomhusridbanor, förråd och stall.

Kultur- och fritidsnämnden har under avtalsperioden beviljat föreningen investeringsbidrag med 78 000 kronor till ny ridhusbotten och för ventilation.

Fritidsavdelningen har förhandlat med föreningen och föreslår i tjänsteutlåtande ett bidrag med 35 000 kronor/år under tre år vilket är en sänkning med 5 000 kronor jämfört med föregående avtalsperiod. Bidraget belastar anslag 492.09407 - Föreningsdrivna idrottsanläggningar
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Sudergutarnas Ridhusförening erhåller avtalsreglerat driftbidrag med 35 000 kronor/år under tre år med början år 2002.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtal med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.