§ 11 Metodistkyrkans Ungdomsförbund på Gotland, ansökan om bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3514
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 11
Metodistkyrkans Ungdomsförbund på Gotland, ansökan om bidrag

Au § 11
Dnr 2002/018-71
Fritidsavdelningen 2002-01-22
MKU, Metodistkyrkan, som är både distriktsorganisation och lokalavdelning på Gotland, har under två år haft avtalsreglerat bidrag på 40 000kronor/år för sin barn- och ungdomsverksamhet.

Fritidsavdelningen har förhandlat med föreningen och föreslår i tjänsteutlåtande att MKU, Metodistkyrkan erhåller ett årligt avtalsreglerat bidrag på 50 000 kronor under tre år. Bidraget belastar 492.09402 - Bidrag till ungdomsorganisationer.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Metodistkyrkans Ungdomsförbund på Gotland erhåller avtalsreglerat bidrag med 50 000 kronor/år under tre år med början 2002.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtal med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.