§ 13 Unga Örnar på Gotland, ansökan om bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3512
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 13
Unga Örnar på Gotland, ansökan om bidrag

Au § 13
Dnr 2002/013-71
Fritidsavdelningen 2002-01-17
Unga Örnars Gotlandsdistrikt har under två år haft ett avtalsreglerat bidrag på 130 000 kronor/år för sin barn- och ungdomsverksamhet

Verksamheten har haft en stark uppgång 1998, 1999 och 2000 men den dalade kraftigt år 2001.

Under innevarande året kommer man att satsa resurser på att få igång ett par nya föreningar, verksamhetsökning, ledarutbildning och på teaterverksamhet. Under året kommer man att fira Unga Örnars 70-årsjubileum.

Fritidsavdelningen har förhandlat med föreningen och föreslår i tjänsteutlåtande att Unga Örnars Gotlandsdistrikt erhåller ett bidrag på 75 000 kronor för år 2002. Beloppet är en sänkning jämfört med tidigare och motiveras med att verksamhetens omfattning minskat. Förslaget med ettårsbidrag motiveras av att Unga Örnar har ambitionen att "ta tillbaka" den tidigare positionen man haft. Bidraget belastar 492.09402 Bidrag till Ungdomsorganisationer.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Unga Örnars Gotlandsdistrikt erhåller avtalsreglerat bidrag med 75 000 kronor för år 2002.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtal med föreningen.

Kultur- och fritidsnämnden

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.