§ 14 Vi Ungas Gotlandsdistrikt, ansökan om bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3511
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 14
Vi Ungas Gotlandsdistrikt, ansökan om bidrag

Au § 14
Dnr 2002/012-71
Fritidsavdelningen 2002-01-17
Vi Ungas Gotlandsdistrikt med sina sju anslutna klubbar har under två år haft avtalsreglerat bidrag för sin barn- och ungdomsverksamhet och erhållit 100 000
kronor/år.

Man samarbetar med Gotlands Unglottor i ledarutbildningar och med RLF och Studieförbundet Vuxenskolan i andra utbildningar. Flertalet av medlemmarna är flickor.

Fritidsavdelningen har förhandlat med representant för distriktsorganisationen
och föreslår i tjänsteutlåtande att Vi Ungas Gotlandsdistrikt erhåller bidrag på
75 000kronor/år under tre år. Beloppet är en sänkning jämfört med tidigare och motiveras med att verksamheten har minskat. Bidraget belastar 492.09402 –
Bidrag till ungdomsorganisationer.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Vi Ungas Gotlandsdistrikt erhåller avtalsreglerat bidrag med 75 000 konor/år under tre år med början 2002.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtala med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.