§ 17 Bidrag till särskilda kulturarrangemang 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3508
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 17
Bidrag till särskilda kulturarrangemang 2002

Au § 18
Dnr 2002/031-76, 2001/292-76, 2001/223-76, 2001/213-76, 2002/006-76 2002/004-76, 2001/299-76, 2002/014-76, 2002/009-76, 2002/015-76 och 2002/021-76
Kulturavdelningen 2002-01-31
Kultursekreteraren redovisar nu inkomna ansökningar avseende särskilda kulturarrangemang 2002. Anslaget för ändamålet uppgår till 632 000 kronor medräknat ramökning med 250 000 kronor av överförda medel från kommunstyrelsen.

Tidigare har kultur- och fritidsnämnden under § 189/2001 beslutats om bidrag till Romateatern med 250 000 kronor samt fria tjänster från förvaltningen med 60 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
 • Romateatern beviljas ytterligare bidrag med 100 000 kr samt fria tjänster motsvarande ytterligare 20 000 kronor
 • Nämnden förklarar sig beredd att teckna en treårig överenskommelse med kulturrådet i princip minst bestående anslagsnivå
 • Följande arrangemang erhåller bidrag eller förlustgaranti: Fårö SPF-förening, Jubileumsutställning , bidrag 4 000 kr
 • Fårö bygdegårdsförening, Fårö kammarmusikvecka, förlustgaranti 8 000 kr
 • Barnkörveckan på Fårö, förlustgaranti 4 000 kr
 • Kulturcentralen Ars Gotlandica, Galleri på M/s Visby,förlustgaranti 4 000 kr
 • Länsmuseet på Gotland, Kultur i natten 5 oktober, Bidrag 30 000 kr
 • Sveriges Konstföreningar Gotland, Konstseminarium, bidrag 5 000 kr
 • Visby Stift, African Madonna, bidrag 4 000 kr
 • Hoburgs hembygdsförening, Teatergiveri på Bottarve, bidrag 50 000
Kultursekreteraren redovisade ansökan från Härryda kulturcentrum/Teater Zenit, Sommarteater i Visby.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag utom vad avser förlustgarantin för Kulturcentralen Ars Gotlandica, Galleri på M/s Visby som omvandlas till bidrag med samma belopp.
 2. Framställningen från Härryda kulturcentrum/Teater Zenit avslås.