§ 18 Ansökan om höjda statsbidrag till Baltic Art center, Visby Internationella Tonsättarcentrum och Östersjöns Författar- och Översättarcentrum

Utskrivet från: http://gotland.se/3507
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 18
Ansökan om höjda statsbidrag till Baltic Art center, Visby Internationella Tonsättarcentrum och Östersjöns Författar- och Översättarcentrum

Au § 21
Dnr 2001/028-76
Kultursekreteraren redovisar förslag till ansökan ställd till Kulturrådet avseende ökat statsbidrag till Baltic Art Center med 900 000 kronor och med 1 150 000 kronor till Visby Internationella Tonsättarcentrum samt till Östersjöns Författar- och Översättarcentrum med 500 000 kronor.

Samråd i ärendet har förekommit med företrädare för samtliga berörda centra och berörd handläggare på kulturrådet så att den kan beaktas i pågående budgetarbete.

Ansökan skall formellt inges av kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
  • Förslaget överlämnas med tillstyrkande till kommunstyrelsen.
  • Beslutet redovisas för godkännande i kultur- och fritidsnämnden
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Av arbetsutskottet vidtagna åtgärder i ärendet godkännes.