§ 20 Filmproduktion Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/3505
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 20
Filmproduktion Gotland

Förvaltningschef Ulla Petterson redovisade att kommunstyrelsen 2002-02-21 kommer att besluta huruvida kommunen skall starta projektet Filmproduktion Gotland. Kultur- och fritidsnämnden avses bli projektägare, nämnden har dock inte tidigare tagit ställning till den frågan.

Finansiering planeras ske ur anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder samt genom Näringsdepartementet och Mål 2.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Projektet ”Filmproduktion Gotland” startas under förutsättning att erforderlig finansiering erhålls.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.