§ 330 Detaljplan Sanda Lekarve 1:84. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/35037
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 330
Detaljplan Sanda Lekarve 1:84. Utställning

AU § 314
- (Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 76)
- Byggnadsnämnden 2007-08-29, § 151
- Ledningskontoret 2007-10-19

Byggnadsnämnden har för granskning överlämnat förslag till detaljplan för ett område strax söder om Västergarn vid väg 140 - fastigheten Lekarve 1:84. Området avser 23 nya tomter för småhus. Byggnaderna ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Exploatören svarar för utbyggnad av VA, gator, el och tele. Samrådet har inneburit vissa förändringar av planförslaget, bl.a. har antalet tomter minskat. Exploateringsavtal ska upprättas innan planen antas. Länsstyrelsen konstaterade under samrådet att planförslaget inte medför påtaglig skada av berörda riksintressen.

Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget ska lämnas utan erinran.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.

  • Register