§ 331 Försäljning av fastigheten Gudings 1:20 (f.d. Alva dagcenter)

Utskrivet från: http://gotland.se/35036
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 331
Försäljning av fastigheten Gudings 1:20 (f.d. Alva dagcenter)

AU § 315
KS2007/387-25
- Tekniska nämnden 2007-09-26, § 258
- Ledningskontoret 2007-10-22

Tekniska nämnden har föreslagit att den fastighet, där dagcenterverksamheten i Alva varit inrymd, ska säljas, eftersom det inte finns något kommunalt behov av lokalerna.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland, Alva, Gudings 1:20 ska säljas.

  • Register