§ 332 Ändring av VA-taxan

Utskrivet från: http://gotland.se/35035
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 332
Ändring av VA-taxan

AU § 316
KS2007/0393-34
- Tekniska nämnden 2007-09-26, § 253
- Ledningskontoret 2007-10-25

­Tekniska nämnden har föreslagit att VA-taxan ska ändras fr.o.m. 1 januari 2008.

Förslaget innebär i huvudsak att såväl anläggningsavgiften för bostadsfastighet och bruknings­avgifterna, de senare indexuppräknas årligen, höjs med 20 respek­tive ca 15 %. Ändringen motiveras av ökade kostnader för VA-försörj­ningen och sker i avvaktan på att ny VA-taxa kan utarbetas med anledning av ny lagstift­ning. Fr.o.m. 1 januari 2007 gäller lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som ersatt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget som bedöms vara nödvändigt för att finansiera kapitalkostnaderna för de senare årens stora investeringar i VA – utbyggnad såväl som ombyggnad av vattenverk och avloppsreningsverk.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 

  • Tekniska nämndens förslag till ändring av VA-taxan bifalls.

     

  • Register