§ 333 Slutredovisningar

Utskrivet från: http://gotland.se/35034
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2007-11-20

KS § 333
Slutredovisningar

AU § 317
KS2006/0425-04, KS2007/0004, 0027, 0028, 0090, 0092 och 0093-04
- Tekniska nämnden 2006-12-20, § 299, 2007-01-24, § 15 och 16 2007-02-21, § 43, 45 och 46
- Ledningskontoret 2007-10-05

Tekniska nämnden har för godkännande framlagt slutredovisning för följande projekt:

 

 Benämning Produktions-
kalkyl
Budget/anslag Produktions-kostnad Över/underskott
Förskola, Öja
Burgsvik
4 500 000 4 398 989 -4 119 950 279 039
Avgiftningsavd.
Korpen 5
2 200 000  2 199 421 -2 049 783 149 638
Fotbollsplan
Rävhagen 
5 500 000  5 900 000  -5 803 448  96 552 
Säve teknikprogram
mm. 
3 200 000  3 200 000  -3 236 300  -36 300 
Fole skola  4 500 000  4 831 082  -4 658 400  172 682 
Vårdcentral Korpen  13 000 000  13 465 772  -13 654 827  -189 055 
F.d. Infektions-
kliniken 
23 300 000  22 898 643  -21 078 228  1 820 415 

Anslagsöverskott respektive underskott har reglerats mot kommunens eget kapital i 2005 och 2006 års bokslut.

(Anm: Tekniska nämnden handlägger slutredovisningar för investeringsobjekt under­stigande 2 mnkr, kommunstyrelsen objekt mellan 2 och 10 mnkr och kommunfullmäktige objekt över 10 mnkr.)

Ledningskontoret har föreslagit att slutredovisningarna avs. vårdcentral Korpen och f.d. infektionskliniken ska tillstyrkas och övriga godkännas.

Kommunstyrelsens beslut

 

 • Slutredovisningarna förförskola Öja, avgiftsavdelning Korpen, fotbollsplan Rävhagen, Säve teknikprogram mm, samt Fole skola godkänns.­

   

  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

   

 • Slutredovisningar för vårdcentral Korpen och f.d. infektionskliniken godkänns.

   

 •