§ 334 Remiss. Koncentration av länsstyrelseverksamhet. Ds 2007:28

Utskrivet från: http://gotland.se/35033
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 334
Remiss. Koncentration av länsstyrelseverksamhet. Ds 2007:28

AU § 318
KS2007/0356-10
- Finansdepartementet 2007-09-12
- Ledningskontoret 2007-10-26 och reviderat förslag till yttrande

Finansdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Koncentrationsutredningens rapport ”Koncentration av länsstyrelseverksamhet” Ds 2007:28.

Förslaget innebär att hanteringen av vissa verksamheter (ärenden) koncentreras till sju utpekade länsstyrelser, som svarar för hanteringen inom ”sitt” länsstyrelseområde. De verksamheter som bedöms kunna vara aktuella anges nedan. Dessutom anses det finnas starka skäl att koncentrera också verksamhet inom körkortsärenden och yrkesmässig trafik.

Alkohol- och tobaksärenden (tillsyn), Allmän kameraövervakning (tillstånd), Allmänna arvsfonden (utredning i vissa fall), Begravningsfrågor (tillsyn genom begravningsombud, beslut om spridning av aska), Bevakningsföretag (auktorisation), Bilskrotning (auktoris­ation), Bitillsyn, Deponerademedel, Ensamrätt till sjunket gods (bärgning), Frågor enligt aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar m.fl. (utseende av minoritets­revisor m.m. i ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar), Lotterier, bingo m.m. (tillstånd), Lönegaranti (utbetalning av till anställda i företag som gått i konkurs), Medborgarskap, Mineral- och torvfyndigheter (samråd på Bergmästarens begärani ärenden om bearbet­ningskoncession), Pantlåneverksamhet (tillståndsgivning), Stiftelser (registrering), Stöd till boende (bidrag till ny- och ombyggnad), Transport av avfall och farligt avfall (tillstånd), Åborätt och allmänningar (prövning av rätt innehavare enligt lag om häradsallmänningar) och Överförmyndare (tillsyn).

Av de ca 200 årsarbetskrafter som anses beröras bedömer utredningen att verksamheterna stöd till boende och stiftelser som omfattar flest årsarbetskrafter; 60 årsarbetare i hela landet respektive ca 26 årsarbetare.

Inom sju länsområden kommer en länsstyrelse att ha ett utpekat ansvar för verksam­heterna – huvudsakligen den länsstyrelse, som i förhållande till de övriga, har den mest omfattande verksamheten. Gotlands län förs till området Stockholm-Mälardalen som omfattar Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län och där läns­styrelsen i Stockholms läns blir den ansvarige. Indelningen ska emellertid anpassas till den regionala samhällsorganisation som blir resultatet av Ansvarskommitténs förslag. Utredningen påpekar att det kan vara motiverat att frångå principen i vissa fall – med utgångspunkt i en verksamhets specifika karaktär.

En enklare kundtjänst föreslås inrättas vid de lässtyrelser som blir av med verksamhet (14 stycken). För att genomföra förslagen krävs att de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna utreds, vilket utredningen föreslår att regeringen ger varje länsstyrelse i uppdrag att göra.

­Kommunstyrelsens beslut

 

  • Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

     

  • Register