§ 336 Arbetsmarknadspolitiska insatser; organisation och finansiering

Utskrivet från: http://gotland.se/35031
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 336
Arbetsmarknadspolitiska insatser; organisation och finansiering

AU § 320
KS2007/0383-10
- (Arbetsutskottet 2007-05-14, § 156)
- Ledningskontoret 2007-09-17
- Arbetsutskottet 2007-10-01, § 266
- Social- och omsorgsnämnden 2007-10-31, § 114
- Ledningskontoret 2007-10-31 och 2007-10-22 Reglementsförändringar

­Mot bakgrund av förändrade förutsättningar inom arbetsmarknadspolitiken har lednings­kontoret haft i uppdrag att till höstens budgetavstämning utreda konsekvenserna när det gäller vuxenutbildning, lärcentra m.m.

Ledningskontoret och cheferna för konsult- och servicekontoret och socialförvalt­ningen har föreslagit att social- och omsorgsnämnden i fortsättningen ska svara för ”kommunens medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter överenskom­melser med Arbetsförmedlingen”. För att finansiera kostnaden för verksamhets­chef och fortsatt OSA-verksamhet (offentligt skyddade tjänster) föreslås 3,8 mnkr 2008 över­föras från kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknadsåtgärder (på ca 10 mnkr) till social- och omsorgsnämnden. Återstoden av anslaget föreslås kvarstå oförändrat inom kommunstyrelsen under 2008 men överföras till anslaget för verk­samhets­utveckling för omställning och avveck­ling av kvarvarande verksamhet inom arbetscentrum.

Social- och omsorgsnämnden har tillstyrkt förslaget. Ledningskontoret har utarbe­tat förslag till ändring av kommunstyrelsens och social- och omsorgs­nämndens regle­menten, enligt vilket bl.a. uppgiften att vara arbetslöshetsnämnd övergår till social- och omsorgsnämnden. Kontoret har också föreslagit en ändring av regle­mentet för social- och omsorgsnämnden mot bakgrund av förändringar i lagen om anordnande av visst automatspel.

Yrkande:

 • Brittis Benzler (v) yrkade, med instämmande av Björn Jansson (s), att återstoden av anslaget för arbetsmarknadsåtgärder, skulle 2008, som arbets­utskottet före­slagit, överföras till ledningskontorets anslag för verksamhets­utveckling, men att beslutet skulle kompletteras enligt följande: ”Om behov finns, kan delar av dessa medel efter avtal med arbetsförmedlingen användas för att ta emot personer i arbetsmarknadsåtgärder eller som medfinansiering av social­fondsprojekt”.

 • Eva Nypelius (c) yrkade att förslaget skulle avslås.

  Propositioner:

  Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag avs. omdisponering av medel och förändringar av reglementen och förklarade sig anse att kommunstyrelsen bifallit det.

  Ordföranden ställde därefter proposition på Brittis Benzlers yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsen avslagit det.

  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Förslaget bifalls. 3,8 mnkr (för en verksamhetschef och fortsatt OSA-verksamhet) omdisponeras från kommunstyrelsens budget (Beställning arbetsmarknadsåtgärder) till social- och omsorgsnämndens fr.o.m. 2008.

 • Ledningskontorets förslag till ändring av kommunstyrelsens och social- och omsorgsnämndens reglementen bifalls att gälla fr.o.m. 1 januari 2008.

  Social- och omsorgsnämndens reglemente: 1 § ska ha följande lydelse:

  1 § Social- och omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), med undantag av faktiskt tillhanda­hållande av insatser enligt 9 § punkt 1 sistnämnda lag, vilket åvilar hälso- och sjukvårds­nämnden.

  Nämnden utövar också ledningen av sådan hälso- och sjukvård som ankommer på kommun enligt bestämmelserna i 18, 18 a-c §§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med undantag av hemsjukvård enligt 18 § 2 stycket, för vilket hälso- och sjukvårds­nämnden ansvarar.

  Nämnden ansvarar också för att bestämmelserna i 24 § HSL följs då nämndens hälso- och sjukvårdsansvar inte omfattar läkarinsatser.

  Nämnden skall utgöra arbetslöshetsnämnd och handha kommunens uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. Ansvara för kommunens medverkan i arbetsmarknads­politiska åtgärder efter särskild överenskommelse med Arbetsförmedlingen.

  Nämnden skall också ansvara för yttranden enligt alkohollagen och kommunens yttranden enligt hemvärnsförordningen, samt lagen om anordnande av visst automatspel.

  Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för verksamheten under höjd beredskap.

  Kommunstyrelsens reglemente

  I 6 § (Som behandlar kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftning) ska texten 1:a stycket ”Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd” utgå.

  7 § (som behandlar övrig verksamhet): Första strecksatsen ska ha följande lydelse:

  (Kommunstyrelsen har vidare hand om)

  - näringslivsfrågor oc­h ansvarar för åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen, samt är det organ som svarar för berednings- och verkställig­hets­uppgifter som följer av lag (2002:34) om samverkansorgan i länen.

  Kommunstyrelsens beslut

 • Återstoden av anslaget för arbetsmarknadsåtgärder, ca 6,5 mnkr, överförs 2008 till ledningskontorets anslag för verksamhetsutveckling.
 • Register