§ 337 Förvaltning av ambulansverksamheten m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/35030
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 337
Förvaltning av ambulansverksamheten m.m.

AU § 321
KS2007/0382-10 KS2007/0171-04
- (Kommunstyrelsen 2007-05-31, § 168)
- Ledningskontoret 2007-09-17
- Arbetsutskottet 2007-10-01, § 267
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-10-22, § 111
- Ledningskontoret 2007-11-02 och 2007-10-22 (reglementsförändringar)

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att utreda och lämna förslag om organi­satorisk tillhörighet för de delar av hälso- och sjukvårdsuppdragen som räddnings­tjänsten idag utför, d.v.s. den upphandlade markbundna och den luft­burna ambulansverk­sam­heten, sjukvårdsrådgivningen och SOS-alarm – larmcentralfunktionen. Efter beslut av förvaltnings­utskottet ingår även frågan om samordning av larm- och telefonitjänster i utrednings­uppdraget.

Ledningskontoret har föreslagit att förvaltningen av nämnda verksamheter med undantag för SOS-alarm och larmcentralfunktionen ska överföras till hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 1 januari 2008. En samordning av larmfunktionerna är, enligt kontoret, inte möjlig, om växelfunktionen ska utlokaliseras. Den frågan föreslås utredas särskilt, varvid anslutningen till den nationella sjukvårds­rådgiv­ningen, 1177, ska beaktas.

Arbetsutskottet remitterade förslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden och uppdrog åt ledningskontoret att dels specificera erforderliga budgetanpass­ningar, dels framlägga förslag till ändring av kommunstyrelsens och hälso- och sjukvårds­nämndens reglementen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt förslaget under förutsättning att full kostnadstäckning erhålls och rimliga intäktsberäkningar, samt att de båda förvaltningarna tar ett gemensamt ansvar under en övergångsfas på sex månader.

Ledningskontoret har nu föreslagit att förslaget ska genomföras och att drygt 35 mnkr ska omdisponeras från räddningstjänsten (kommunstyrelsens budget) till hälso- och sjuk­vårdsnämnden. Kommunstyrelsen föreslås också begära uppdrag att reglera ev. kvar­stående frågor. Förslag till reglementsändringar har utarbetats. Hälso- och sjuk­vård­snämndens reglemente behöver inte ändras, eftersom a­mbulansverk­sam­het och sjukvårdsrådgivning omfattas av begreppet ”hälso- och sjukvård”, vilket hälso- och sjukvårdsnämnden enligt sitt reglemente utöver ledningen över. Vissa redaktionella ändringar av hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente föreslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Förvaltningen av den luftburna och markbundna ambulansverksamheten och sjukvårdsrådgivningen överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 1 januari 2008.

 • 35 073 tkr omdisponeras från kommunstyrelsens (räddningstjänsten) budget till hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 1 januari 2008.

 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera ev. övriga frågor i samband med överförandet.

 • Ledningskontorets förslag till ändringar i berörda reglementen bifalls att gälla fr.o.m. 1 januari 2008.

  Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden § 1 ska ha följande lydelse.

  Verksamhetsområde

  1 § Hälso- och sjukvårdsnämnden skall utöva ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, (HSL), dock ej sådan hälso- och sjukvård som ankommer på kommun enligt bestämmelserna i 18-25 §§ HSL och för vilken social- och omsorgsnämnden ansvarar. För hemsjukvård enligt 18 § 2 stycket HSL ansvarar dock hälso- och sjukvårdsnämnden.

  I nämndens uppdrag ingår bl.a. att ha

  - ansvar för omhändertagande av avlidna,

  - det samlade ansvaret för de speciella ansvarsområden som anges i 3 b § HSL, dvs 1. habilitering och rehabilitering, 2. hjälpmedel för funktionshindrade och 3. tolk­tjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörsel­skadade,

  Nämnden skall i enlighet med kommunfullmäktiges beslut fullgöra uppgifter enligt lagen om resekostnads­ersättning vid sjukresor samt annan sjukreseverk­samhet inom och utom länet.

  Nämnden skall tillhandahålla insatser för särskilt stöd och service enligt 9 § punkt 1 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS), efter social- och omsorgsnämndens beslut om insats.

  Nämnden fullgör även de uppgifter som enligt tandvårdslagen åvilar landstinget och svarar för folktandvården samt de övriga verksamheter som enligt kommun­full­mäktiges beslut skall ingå i nämndens ansvarsområde.

  Nämnden ansvarar för fullgörandet av beredskapsförberedelser m.m. för verk­samheten under höjd beredskap.

  Reglemente för kommunstyrelsen § 6 2:a stycket ska ha följande lydelse:

  Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

 • Register