§ 341 Handlingsprogram för skydd och säkerhet

Utskrivet från: http://gotland.se/35026
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 341
Handlingsprogram för skydd och säkerhet

AU § 325
KS2005/0337-17
- (Kommunfullmäktige 2005-12-12, § 221)
- Ledningskontoret och räddningstjänsten 2007-10-22

Efter en, i huvudsak, redaktionell översyn har ledningskontoret föreslagit att det handlings­program för skydd och säkerhet, som gällde t.o.m. utgången av 2006, ska fortsätta att gälla t.o.m. 2008. Uppdraget att utarbeta ett nytt program föreslås ske i två etapper; först en viss komplettering och sedan den avslutande, i vilket ett program för mandat­perioden 2010-2014 utarbetas.

Anm: Handlingsprogrammet är, för Gotlands kommuns del, avsett att vara delsde hand­lings­program för förebyggande verksamhet (3 §) och för räddningstjänst (8 §) som kommunen är skyldig att uppr­ätta enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, dels den plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid som kommunen är skyldig att fastställa enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. Enligt den lagen ska kommun analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur de kan påverka den verksamheten. Resultatet av arbetet ska värde­ras och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen ska ligga till grund för en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Planen ska fastställas för varje ny mandat­period. Krislednings­nämndens verksamhet regleras av den lagen. Arbetsutskottet utgör krisledningsnämnd.

När handlingsprogrammet fastställdes gällde lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid. I den lag som gäller sedan 1 september 2006 har bestämmelserna om fredstid och höjd beredskap förts samman. (Därutöver finns lag (1988:97) om förfarandet hos kommu­nerna m.fl. under krig eller krigsfara. Ledningen under dylika förhållanden utövas av kommunstyrelsen).

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret och räddningstjänsten får i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för skydd och säkerhet för perioden 2009 – 2010 och ett utvidgat program för perioden 2010 – 2014.

    ­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Det reviderade handlingsprogrammet för skydd och säkerhet antas att gälla t.o.m. utgången av 2008.

  • Register