§ 342 Inriktning för ledning och samverkan vid kriser i Gotlands kommun

Utskrivet från: http://gotland.se/35025
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 342
Inriktning för ledning och samverkan vid kriser i Gotlands kommun

AU § 326
KS2007/0353-10
- Räddningstjänsten, beredskapsverksamheten 2007-11-01

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra­ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner – när det gäller extra­ordinära händelser i fredstid - verka för att ”olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, (att) de krishanterings­åtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och (att) informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas”.

Ledningskontoret har framlagt förslag om hur kommunens författningsenliga samverkan i fred ska inriktas och organiseras. Erfarenheterna och kunskaperna från försöksverksamheten med samverkanscentrum GotSam, som avsett statliga myndigheter men där Gotlands kommun varit representerad, föreslås tas till vara och utgöra grunden för fortsatt samverkan mellan de berörda myndigheterna. Forum för samverkan före och under en extraordinär händelse föreslås vara det krissam­verkansråd som bildats mellan länsstyrelsen och kommunen. Kontoret föreslår också att planeringen av förvaltningslokaler på Wisborg ska omfatta lokaler för krisledning och samverkan även under en extraordinär händelse. Statsbidrag kan utgå för den tekniska infrastrukturen.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Den kunskap och erfarenhet som byggts upp inom ramen för försöksverk­samheten med GotSam ska tas tillvara och utgöra grunden för en fortsatt samverkan mellan de berörda myndigheterna.

  • Krissamverkansrådet ska vara det forum för författningsenlig samverkan mellan olika aktörer inom det geografiska området främst före och efter en extraordinär händelse.

  • Lokaler ska förberedas vid Visborg så att kommunen kan utöva krisledning och samverkan utifrån gällande lagstiftning och krav under en extraordinär händelse.

  • Register