§ 344 Ansökan omställningsmedel ”Upprustning av bad- och rastplatser”

Utskrivet från: http://gotland.se/35023
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 344
Ansökan omställningsmedel ”Upprustning av bad- och rastplatser”

AU § 329
KS2007/0349-14
- (Kommunstyrelsen 2007-02-22, § 49)
- Ledningskontoret 2007-10-24

Tekniska förvaltningen har ansökt om omställningsmedel för projektet ”Upprust­ning av bad och rastplatser” som omsluter 1,5 mnkr och beräknas pågå mellan 1 oktober 2007 och 15 december 2008. Projektet innebär bl.a. att faciliteterna förbättras och en översyn av sanitetsanläggningarna vid de tre kommunala bad­platserna i Visby, samt stränderna i Slite, Gnisvärd och på Östergarnslandet. Ledningskontoret föreslår att framställningen bifalls.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet ”Upprustning av bad- och rastplatser” beviljas finansiellt stöd med högst 1 500 000kr ur anslaget 33:6 Insatser med anledning av försvarsomställ­ningen.

  • Beslutet avser perioden 1 oktober 2007 – 31 januari 2009 under förutsättning att Gotlands kommun beviljas förlängd dispositionstid av omställningsmedlen.

  • Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 31 januari 2009. Regionala utvecklingsenheten informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

  • Register