§ 345 Inrättande av regional samverkansgrupp ”Tryggare Gotland”

Utskrivet från: http://gotland.se/35022
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 345
Inrättande av regional samverkansgrupp ”Tryggare Gotland”

AU § 330
KS2007/0459-10
- Ledningskontoret 2007-10-11

Ledningskontoret har, efter diskussion i Samordningsgruppen för missbruks­frågor på Gotland, SAMO-G, och Gotlands brottsförebyggande råd, föreslagit att de organen ska upplösas och ersättas av en regional samverkansgrupp ”Tryggare Gotland”. Gustaf Hoffstedt (m), som nu är ordförande i de båda organen, föreslås utses till ordförande.

Kommunstyrelsen föreslås utse ordförande i gruppen, som i övrigt konstituerar sig själv. Sekretariatet sköts av ledningskontorets folkhälso- och säkerhets­enhet. Samman­sättningen regleras inte men förutsätts bestå av bl.a. representanter från statliga organ - länsstyrelsen, polismyndigheten, kriminalvården – och kommunala – kultur- och fritid, psykiatrin socialtjänsten, skolan, samt GotlandsHem. Uppgiften för samordningsgruppen, som betecknas nätverk, ska vara att utgöra forum för informationsutbyte inom berörda sektorer, fungera som regional mottagare av nationella initiativ och bevaka de för gruppen aktuella frågorna på såväl nationell som internationell nivå, samt samordna olika typer av insatser med utgångspunkt i en samlad helhetsbedömning. Kontoret nämner också områden som kan vara aktuella under återstående del av mandatperioden.

­Kommunstyrelsens beslut

  • En regional samverkansgrupp, Tryggare Gotland, inrättas. Samtidigt upplöses Gotlands brottsförebyggande råd, G-BRÅ, och Samordningsgruppen för missbruksfrågor, SAMO-G.

  • Gustaf Hoffstedt (m) utses till ordförande för Tryggare Gotland t.o.m. 31 december 2010.

  • Register