§ 346 Slutlig fördelning av medel för löneökningar (personalkostnadsreserv) 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/35021
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 346
Slutlig fördelning av medel för löneökningar (personalkostnadsreserv) 2007

AU § 331
KS2007/0457-02
- (Kommunstyrelsen 2006-12-14, § 420)
- Ledningskontoret 2007-10-23

Ledningskontoret har framlagt förslag till slutlig fördelning av medel för löne­ökningar 2007 som upptagits som personalkostnadsreserv under finansförval­tningen 2007. Tidigare har drygt 47 mnkr fördelats av anslaget som totalt uppgick till 80 mnkr. Nu föreslås ytterligare drygt 14,9 mnkr (netto) fördelas; i ett fall, social- och omsorgsnämnden, innebär förslaget att ca 1,1 mnkr ska ”återbetalas”. Av löneökningarna avser ca 18,1 mnkr engångsbelopp, som alltså kommer att från­räknas ramarna 2008. Dessutom föreslås att ca 1,5 mnkr av anslaget får disponeras för personalomställning.

­Kommunstyrelsens beslut

  • För löneökningar 2007 fördelas ytterligare 14 957 tkr (netto) från personal­kostnadsreserven (finans­förvaltningen) till nämnderna i enlighet med ledningskontorets förslag. Från reserven fördelas också 1 565 tkr för personalomställning.

  • Register