§ 349 Strategisk plan och budget 2008-2010; skatteprognos

Utskrivet från: http://gotland.se/35018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 349
Strategisk plan och budget 2008-2010; skatteprognos

AU § 335
- Ledningskontoret 2007-11-12

Ledningskontoret har informerat om att Sveriges Kommuner och Landsting, efter kommunstyrelsens behandling av strategisk plan och budget 2008-2010, redovisat nya prognoser för skatteunderlagets utveckling. För Gotlands kommuns vidkom­mande beräknas intäkterna från skatter och bidrag bli ca 33 mnkr högre än de uppgifter som låg till grund för kommunstyrelsens budgetbehandling. Kontoret föreslår att resultatbudgeten ska justeras för det prognostiserade beloppet och att 20 mnkr ska avsättas i budgetreserv som en buffert för förändringar, vars storlek idag ej var möjlig att beräkna; bl.a. effekterna av förändringar i kostnadsutjäm­ningssystemet till följd av sjunkande elevantal och befolkningstal. Resultatet för 2008 skulle därmed bli ett överskott på 28 mnkr.

Ärendet föredrogs av ekonomidirektör Göran Gyllenkrok.

Yrkande:

 • Eva Nypelius (c) yrkade att kommunstyrelsen i den strategiska planen för 2009 och 2010 skulle föreslå skattesänkning med 15 respektive 20 öre.

 • Björn Jansson (s) yrkade att förslaget skulle avslås.

  Propositioner:

  Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag om förändringar i kommun­styrelsens förslag till budget för 2008 och förklarade sig anse att kommunstyrelsens bifallit det.

  Ordföranden ställde därefter proposition på sitt yrkande om att i den strategiska planen för 2009 och 2010 uppta förslag om skattesänkningar och förklarade sig anse att det bifallits. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för Eva Nypelius’ förslag. NEJ för Björn Janssons yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Eva Gahnström (c), ­Kjell Skalberg (c), Gustaf Hoff­stedt (m), Yngve Andersson (kd), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Eric Martell (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit Eva Nypelius’ förslag.

  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • I resultatbudgeten för 2008 upptas skatteintäkter med ytterligare 33 mnkr.

 • I resultatbudgeten för 2008 görs en avsättning på 20 mnkr svarande mot befarade minskningar i utjämningssystemen till följd av vikande elevantal och befolkningstal.

 • I den strategiska planen upptas under 2009 och 2010 förslag om skatte­sänkning med 15 respektive 20 öre.

  Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 • Register