§ 352 Månadsrapport oktober 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/35015
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 352
Månadsrapport oktober 2007

- Ledningskontoret 2007-11-19

Ledningskontoret har upprättat månadsrapport per oktober enligt vilken resultatet beräknas bli ett överskott på 78 mnkr (budget 28 mnkr).

Rapporten föredrogs av koncerncontroller Anna-Lena Gutedal.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten lades till handlingarna.

  • Register