§ 353 Detaljplan Hablingbo Stjups 1:27 m.fl. (vindkraftverk). Antagande

Utskrivet från: http://gotland.se/35014
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 353
Detaljplan Hablingbo Stjups 1:27 m.fl. (vindkraftverk). Antagande

- Byggnadsnämnden 2007-10-31, § 198. Förslag detaljplan 2007-08-15
- Ledningskontoret 2007-11- 06

­Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för Stjups vindkraftpark, Hablingbo Stjups 1:27 m.fl. Området ligger några kilometer innan­för kusten mellan Nisseviken och Kvarnåkershamn. Syftet är att möjliggöra vind­kraftanläggning och samtidigt säkerställa marken ”som allemansrättsligt till­gänglig skogs- och betesmark”. Detaljplanen medger att sex vindkraftverk med maximal totalhöjd på 150 m (eller gränsen för varningsbelysning) kan uppföras. Utställningen har inte föranlett förändring av planförslaget.

Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget och föreslår att antagande tillstyrks.

Yrkande:

 • Bror Lindahl (fp) yrkade i första hand att planförslaget skulle återremitteras och i andra hand att kommunstyrelsen skulle avstyrka det.

  Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och förklarade sig anse att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.

  Ordföranden ställde därefter proposition på ledningskontorets förslag och Bror Lindahls yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsen bifallit ledningskontorets förslag.

  ­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Planförslaget antas.

  Reservation: Bror Lindahl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

 • Register