§ 354 Ansökan om regionala utvecklingsmedel ”Madam Herr Donner”

Utskrivet från: http://gotland.se/35013
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 354
Ansökan om regionala utvecklingsmedel ”Madam Herr Donner”

KS 2007/0366-14
- Ledningskontoret 2007-11-12

Ledningskontoret har föreslagit att Madam Herr Donner ideell förening ska beviljas regionala utvecklingsmedel för dess projekt att etablera ett nätverk av 20 före­tagskvinnor som vill utveckla sig och sitt företag. Projektet ska medverka till att 20 nya företag startas. Kostnaden för projektet, som ska pågå under ca två och ett halvt år, uppgår till ca 8,3 mnkr, varav Gotlands kommun, länsstyrelsen och Sparbanksstiftelsen Alfa väntas stå för knappt 2,5 mnkr vardera.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet ”Madam Herr Donner” beviljas finansiellt stöd ur anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder” med sammanlagt högst 2 488 500 kr, varav högst 807 000 kr för 2008, högst 842 500 kr 2009 och högst 839 000 kr för 2010. Stödet utgör 29,96 % av projektets upparbetade kostnader.

  • Beslutet avser perioden 1 augusti 2008 – 31 december 2010. Ekonomisk slutredovisning med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 31 december 2010. Regionala utvecklingsenheten informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

  • Register