Försäljning av fastigheten Prästgården 1:35 (f.d. Forsagården) Lärbro

Utskrivet från: http://gotland.se/35009
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 358
Försäljning av fastigheten Prästgården 1:35 (f.d. Forsagården) Lärbro

KS2007/0462-25
- (Kommunstyrelsen 2005-02-24, § 56 2005-11-24, § 286)
- Tekniska nämnden 2007-10-24, § 279
- Ledningskontoret 2007-11-12

Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Prästgården 1:35 i Lärbro – f.d. Forsagården – ska säljas till Nordic Connection AB för 2,2 mnkr. Fastigheten är bokförd till drygt 2,6 mnkr.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Lärbro Prästgården 1:35 säljs till Nordic Connection AB för en köpeskilling av 2 200 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

    ­
  • Register