§ 109 Ekonomisk månadsuppföljning för augusti 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3489
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 109
Ekonomisk månadsuppföljning för augusti 2002

Dnr 2002/198-04
Adm. avdelningen 2002-09-13
Administrative chefen redovisade den ekonomiska uppföljningen för augusti. Av den framgick att effekter av stoppaketet kan noteras främst vad avser vissa personalkostnader mm. Resultat för helåret förväntas följa den nedjusterade budgeten.

Uppföljningen hade avlämnats till kommunstyrelsen i enlighet med gällande
anvisningar och tidplan.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Uppföljningen läggs till handlingarna.