§ 110 Bidragsberättigad ålder för ungdomsverksamhet

Utskrivet från: http://gotland.se/3488
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 110
Bidragsberättigad ålder för ungdomsverksamhet

Dnr 2002/190-70
Fritidsavdelningen 2002-09-06
Kommunfullmäktige antog 1990-01-29 bidragsbestämmelser för fritidsverk-samheten. Senare har vid ett flertal tillfällen beslutats om revidering av olika detaljer i bestämmelserna.

Enligt det ursprungliga beslutet skall förening ha minst tio medlemmar i bidragsberättigad ålder. Detta beslut reviderades 1995-11-27 på förslag av kultur- och fritidsnämnden till 15 medlemmar i åldern 7 – 20 år samt fem i ålder däröver och gruppledare äldre än 15 år. Huvudskälet till förändringen var att de tidigare lägre kraven medförde vissa ordningsproblem i inomhushallarna. Problemen förväntades kunna lösas genom de då föreslagna förändringarna i bestämmelserna.

Fritidsavdelningen förslår i tjänsteutlåtande, med hänsyn till att ordningsproblemen nu upphört, att tidigare grundkrav på tio medlemmar återställs, att ledares ålder ska vara 13 år samt att kravet på fem vuxna borttages. Tillämpningen av detta kan ske från kommande årsskifte.

Kultur- och fritidsnämnden förslag till beslut i kommunfullmäktige

 1. Bidragsbestämmelsernas Allmänna bestämmelsers § 2:7 ska ha följande lydelse:

  - Ha minst 10 medlemmar i åldern 7 – 20 år.
  - Medlem i handikapporganisation ingen åldersgräns.
  - Som pensionär räknas den som uppfyller försäkringskassans pensionsregler.
  - Ledare ska vara minst 13 år.

  Bestämmelsernas tillämpas från 2003.